Fade Punkt

Previous  Top  Next


Das Parameter Fade Punkt verändert das Blendverhalten der Maske wie folgt.


Fade Punkt

(0%)

Fade Punkt

(500%)

Vitascene fade0 Fade Punkt

Vitascene fade500 Fade Punkt

Fade Punkt