Gauss Blur (3×3, 7×7, 9×9 und 11×11)

Previous  Top  Next


The blur is strengthened as follows :


Gauss Blur 3×3

Gauss Blur 7×7

Vitascene vita blur 3x3 Gauss Blur (3x3...11x11)

Vitascene vita blur 7x7 Gauss Blur (3x3...11x11)

Gauss Blur 9×9

Gauss Blur 11×11

Vitascene vita blur 9x9 Gauss Blur (3x3...11x11)

Vitascene vita blur 11x11 Gauss Blur (3x3...11x11)

Gauss Blur (3×3…11×11)